Praktisch A-Z

Schooltijden
Schooltijden EigenWijs

In alle groepen werken we op maandag, dinsdag en donderdag van 8.30u tot 15.00u. Op woensdag en vrijdag werken we van 8.30u tot 12.15u. Tussen 8.15u en 8.25u is er een “inlooptijd”. Dat betekent dat alle kinderen van BS EigenWijs tussen 8.15u en 8.25u naar het groepslokaal mogen gaan. Er is dan slechts beperkt toezicht op de speelplaats. De groepsleerkrachten zijn uiteraard in het groepslokaal aanwezig om de kinderen op te vangen. Het is overigens niet zo dat alle leerlingen om 8.15u op school moeten zijn. Het is een variabele inlooptijd. Voor cluster 1-2 is de inlooptijd bedoeld voor ouders en kinderen. De ouders komen met hun kind naar binnen om daar afscheid te nemen. Ook voor hen is de inlooptijd tussen 8.15u en 8.25u, zodat we in alle groepen om 8.30u met de lessen kunnen starten. Uw kind wordt dus vanaf 8.15u, maar voor 8.25 in de groep verwacht. Vanaf groep 3 t-m 8 verwachten wij dat de kinderen zelfstandig naar binnen komen. 


Schooltijden Verrekijker

In alle groepen werken we op maandag, dinsdag en donderdag van 8.30u tot 15.00u. Op woensdag en vrijdag werken we van 8.30u tot 12.15u. Tussen 8.15u en 8.25u is er een “inlooptijd”. Dat betekent dat alle kinderen van SBO De Verrekijker tussen 8.15u en 8.25u naar het groepslokaal mogen gaan. Er is dan slechts beperkt toezicht op de speelplaats. De groepsleerkrachten zijn uiteraard in het groepslokaal aanwezig om de kinderen op te vangen. Het is overigens niet zo dat alle leerlingen om 8.15u op school moeten zijn. Het is een variabele inlooptijd. Uw kind wordt dus vanaf 8.15u, maar voor 8.25 in de groep verwacht. Voor de onderbouwgroep is de inlooptijd bedoeld voor ouders en kinderen. De ouders komen met hun kind naar binnen om daar afscheid te nemen. Ook voor hen is de inlooptijd tussen 8.15u en 8.25u, zodat we in alle groepen om 8.30u met de lessen kunnen starten. Vanaf de middenbouwgroep verwachten wij dat de kinderen zelfstandig naar binnen komen.


Leerplichtwet
Leerplichtwet

Kinderen die vier jaar zijn mogen naar school. Verplicht zijn ze dat nog niet. Die verplichting geldt pas als het kind vijf jaar is geworden. Tussen de dag dat een kind drie jaar en tien maanden is en de dag waarop het vier jaar wordt, mag het maximaal vijf dagen naar school komen. Het kind is dan wel als leerling aangemeld, maar nog niet officieel ingeschreven. Dat gebeurt pas op de dag dat het kind vier jaar wordt. Op de eerste schooldag van de maand die volgt op de maand, waarin het kind vijf jaar is geworden, is het kind leerplichtig en moet het op een school zijn ingeschreven. Vanaf dat moment zijn ouders verplicht ervoor te zorgen dat het kind de school bezoekt.


Verlofregeling
Aanvragen en toekennen van verlof

Als u uw kind(eren) om belangrijke redenen niet op school kunt laten komen, moet u dit ruim van tevoren bij de directie aanvragen. Hiervoor dient u een verlofformulier in te vullen, dat ondertekend dient te worden door u als ouder. Dit verlofformulier is onder de volgende tab te downloaden of op te halen bij de administratie.
Extra vakanties onder schooltijd zijn niet toegestaan en worden door de leerplichtambtenaren nauwkeurig gecontroleerd.

Er zijn maar twee uitzonderingen op deze regel:
• verlof van maximaal twee weken, alleen wanneer de ouders wegens de aard van hun beroep niet tijdens de schoolvakanties met vakantie kunnen gaan. Dit verlof mag niet vallen in de eerste twee weken van een nieuw schooljaar;
• verlof wegens gewichtige omstandigheden van medische en/of sociale aard, die buiten de wil van de ouders zijn gelegen. Over een aanvraag tot en met tien dagen beslist de directeur, hierboven beslist de leerplichtambtenaar.

Geen reden voor verlof is:
• familiebezoek in het buitenland
• vakantie in een goedkope periode
• omdat andere kinderen binnen het gezin vrij hebben
• eerder vertrek of latere terugkeer i.v.m. (verkeers)drukte

De volledige verlofregeling kunt u op school inzien.


Aanvraagformulier voor verlof
Gedragsprotocol Veldhoven Midden
Gedragsprotocol Veldhoven Midden

 Brede school Veldhoven Midden hanteert een uitgewerkte gedragscode om te voorkomen dat het onderwijskundige proces in de groepen verstoord wordt, door escalaties m.b.t. gedragsuitingen van leerlingen. In dit protocol wordt beschreven wat de school doet om die veiligheid te waarborgen en te verbeteren. Uitgangspunt is dat agressief gedrag dat schade berokkent aan leerlingen of personeel, aan persoonlijke eigendommen of schooleigendommen niet getolereerd wordt.
Het betreft dus zowel psychische, fysieke of materiële schade.
De aard van agressief gedrag kan onderscheiden worden in de volgende categorieën :
Categorie 1.  Verbaal geweld : uitschelden, schreeuwen, discrimineren;
Categorie 2.  Dreigen met geweld in woord en gebaar met betrekking tot personen en/of 
                 gebouwen. “Ik zal jou/jullie/je collega………………
Categorie 3.  Het vernielen/dan wel poging tot het vernielen van persoonlijke bezittingen, 
                 inventaris of gebouw.
Categorie 4.  Fysiek geweld : het op enigerlei toebrengen van pijn en/of letsel. (Schoppen, slaan,
vastpakken, gericht met iets gooien, etc. Het dreigen met een mes e.d. hoort hier ook onder.)
Om onze leerlingen en medewerkers zoveel mogelijk te beschermen tegen deze vormen van agressie en geweld
handelen we zoals beschreven staat in dit protocol. Uiteraard wordt elke individuele casus apart bekeken.
Dit document fungeert dan ook als richtlijn en ligt -voor geïnteresseerden- op school ter inzage.

 

 


Schoolongevallenverzekering
Algemeen

Het Bestuur van Stichting Veldvest heeft een scholierenongevallenverzekering afgesloten die alle leerlingen verzekert. Deze verzekering is geldig gedurende de schooluren, zowel in het gebouw als op de bij de school behorende terreinen. Ook tijdens excursies, sportevenementen, schoolreisjes en schoolkamp, die door of namens de school zijn georganiseerd, is de verzekering geldig. Ook tijdens het gaan van huis naar school en omgekeerd gedurende ten hoogste een uur voor en na schooltijd en bovendien tijdens het overblijven op school, zijn de kinderen verzekerd. Het betreft een dekking die betrekking heeft op lichamelijk letsel. Materiële schade wordt op basis van deze verzekering dus nooit vergoed!
De schoolongevallenverzekering omvat de navolgende, maximaal, verzekerde bedragen;
€       454,-  bij overlijden;
€  22.689,- bij blijvende invaliditeit;
€       908,- geneeskundige kosten als aanvulling op ziekenfonds of andere verzekering;
€         91,- tandheelkundige behandeling: per beschadigd element.
Indien uw kind onverhoopt een ongeval overkomt binnen de tijden en activiteiten van deze verzekering, kan de directie een begeleidende rol spelen bij het indienen van een schadeclaim. U kunt bij hen een schadeformulier ophalen, dat na invulling door de ouders moet worden ingediend bij de Rabobank, kantoor Schimmerik, Veldhoven.
Het betreft hier een korte samenvatting van de polisdekking. Aan de inhoud kunnen geen rechten worden ontleend. Bij een eventueel geschil kan alleen een beroep worden gedaan op de dan van toepassing zijnde verzekeringsvoorwaarden die kunnen worden opgevraagd. Deze collectieve schoolverzekering is een basisvoorziening en de dekking geldt uitsluitend rond het schoolgebeuren. De mogelijkheid is aanwezig deze basisverzekering uit te breiden tot 24 uurs dekking of bovengenoemde uitkeringsbedragen te verhogen. U kunt hiervoor ook contact opnemen met de bovengenoemde bank.


WA-Verzekering

Het schoolbestuur heeft zichzelf, haar personeel en hulpkrachten verzekerd tegen de gevolgen van wettelijke aansprakelijkheid. Of het schoolbestuur respectievelijk zijn ondergeschikten, die namens of in opdracht van het schoolbestuur optreden, aansprakelijk zijn, wordt bepaald door de wetgeving die hierop van toepassing is. Indien er door het doen of laten van een leerling schade ontstaat, kan hij of zij die schade heeft geleden, de ouders van het kind dat deze heeft veroorzaakt, aansprakelijk stellen. Wij adviseren de ouders dan ook om een eigen WA-verzekering af te sluiten. De school kan en mag geen uitspraak doen over het wel of niet schuldig zijn van een kind. De school kan niet aansprakelijk gesteld worden voor verlies of diefstal van bezittingen van leerlingen, ook niet voor schade aan fietsen, en dergelijke.


Casco verzekering

Tevens is er een casco verzekering afgesloten voor ouders die schade veroorzaken of ondervinden tijdens het vervoer van kinderen voor schoolactiviteiten.


Jeugdgezondheidszorg
GGD Brabant-Zuidoost

Wat kunt u van de GGD verwachten?

Onderzoek en vaste contactmomenten

Zowel in het basis-, speciaal als in het voortgezet onderwijs doet het team Jeugdgezondheidszorg op verschillende momenten een gezondheidsonderzoek bij alle leerlingen. Dit team bestaat uit een jeugdarts, assistent en een verpleegkundige.  In de schoolgids of op de website van de school vindt u steeds de actuele informatie over welke onderzoeken in welke groepen plaatsvinden.

Tijdens het onderzoek besteedt het team Jeugdgezondheidszorg aandacht aan de lichamelijke, psychische en sociale ontwikkeling van uw kind. Afhankelijk van de leeftijd en ontwikkelingsfase ligt de nadruk steeds op andere gezondheidsaspecten, zoals groei, motoriek, leefstijl, spraak en taal, maar ook schoolverzuim en gedrag.

Zorgstructuur op school

Medewerkers van het team Jeugdgezondheidszorg nemen in elke gemeente deel aan de zorgstructuur van de school en/of de buurt, bijvoorbeeld een Zorg Advies Team (ZAT) of buurtnetwerk. Juist omdat Jeugdgezondheidszorg kinderen regelmatig op school en ook al vanaf het consultatiebureau ziet, hebben zij een goed beeld van de totale ontwikkeling van elk kind. Zijn er problemen, dan kan Jeugdgezondheidszorg op basis van die informatie goed adviseren.

Zorgen bij zorgen

Iedere ouder, verzorger of begeleider heeft wel eens vragen over de gezondheid of ontwikkeling van zijn of haar kind. Denk bijvoorbeeld aan slaap- en eetproblemen, moeilijk gedrag of vragen over de opvoeding. Dan kan het prettig zijn om met een medewerker van het team Jeugdgezondheidszorg te praten of te overleggen. Zowel ouders, leerlingen, maar ook de school kunnen een gesprek aanvragen. Als de leerkracht of intern begeleider een gesprek of onderzoek aanvraagt, is wel de toestemming van de ouders nodig. Afhankelijk van de vraag of het probleem, bekijkt Jeugdgezondheidszorg of verder advies of onderzoek nodig is en door wie.

Inentingen

In het kalenderjaar dat uw kind 9 jaar wordt, krijgt het de laatste twee inentingen tegen DTP (difterie, tetanus, polio) en BMR (bof, mazelen en rodehond). U krijgt hiervoor een uitnodiging van de GGD. Alle 12-jarige meisjes krijgen een oproep voor de vaccinatie tegen baarmoederhalskanker.

 De GGD doet meer 

-                     Vragen over opvoeding? In veel gemeenten kunt u met uw vragen over de ontwikkeling en opvoeding van uw kind terecht in het Centrum voor Jeugd en Gezin. De GGD is partner in deze Centra voor Jeugd en gezin. In sommige gemeenten is een infopunt Opvoeding, een opvoedspreekuur van de GGD, samen met bijvoorbeeld  Thuiszorg of maatschappelijk werk.  

-                     Op verzoek verzorgt de GGD Brabant-Zuidoost voorlichtingsbijeenkomsten of cursussen over gezondheid en leefstijl voor ouders, scholen en kinderen. Een voorbeeld hiervan is de cursus “Met plezier op school”. Deze cursus is bedoeld voor leerlingen die gepest worden en de overstap van basisschool naar de brugklas maken. U vindt de actuele informatie over het voorlichtingsaanbod van de GGD op de website: www.ggdbzo.nl. 

-                     Medewerkers van de GGD Brabant-Zuidoost kijken of de school of kinderopvang schoon en veilig is en ze geven advies.

-                     De GGD helpt scholen om hoofdluis te voorkomen en/of te bestrijden.

-                     De GGD ondersteunt scholen bij hun lessen of projecten rond bijvoorbeeld overgewicht, genotmiddelen, pesten en seksuele vorming.

-          Hoe gezond is onze jeugd? Elke 4 jaar doet de GGD onderzoek naar de gezondheid van alle kinderen in de leeftijd van 0 tot 11 jaar en van 12 tot 17 jaar in de hele regio Zuidoost-Brabant. Met de resultaten uit dit onderzoek kunnen onder andere gemeenten en scholen hun beleid of activiteiten ontwikkelen.

 Hebt u nog vragen?

Dan kunt u altijd contact opnemen met de sector Jeugdgezondheidszorg van de GGD Brabant-Zuidoost:

Telefoonnummer: 088 0031 422

E-mail: telefonistesjgz@ggdbzo.nl

Website: www.ggdbzo.nl

 

 


Hoofdluisbestrijding
Hoofdluiscontrole

Gedurende het schooljaar worden alle leerlingen enkele keren, door vrijwillige ouders, gecontroleerd op hoofdluis. In de kalender staat vermeld in welke weken de controles plaatsvinden. Als bij uw kind hoofdluis wordt geconstateerd, wordt u hiervan op de hoogte gesteld. Ook zullen we u op de hoogte stellen van hoe u dient te handelen.


Roken
Rookbeleid

Scholen kunnen een belangrijke rol spelen in het voorkomen dat jongeren gaan roken. Een school die een rookbeleid hanteert, kan hiermee het rookgedrag van jongeren beïnvloeden. Schoolpersoneel heeft een duidelijke voorbeeldfunctie voor leerlingen.
Derhalve gelden op onze school de volgende gedragsregels ten aanzien van het roken:
• binnen de gebouwen is roken verboden;
•  voor leerkrachten en ondersteunend  personeel in functie en ook ouders in hulpsituaties, geldt eveneens voor buiten de gebouwen een rookverbod (bijvoorbeeld tijdens surveilleren, tijdens schoolreis, sportdag en dergelijke);
Leerkrachten en ouders worden sterk geadviseerd in het bijzijn van kinderen in de omgeving van de school niet te roken. Hiermee pretenderen we voor alle betrokkenen de meest optimale regeling getroffen te hebben, binnen het wettelijke kader, in het belang van ieders gezondheid en welzijn.


Arbo
Arbowet

In het kader van de uitvoering van de Arbowet en onze zorg voor optimale arbeidsomstandigheden en veiligheidsaspecten, zijn er regelmatig contacten met diverse instanties (onder andere  GGD en brandweer) met betrekking tot klimaatbeheersing, veiligheid, gezondheid en welzijn. Zij geven adviezen en voeren controles uit.
In een plan van aanpak beschrijven we de aandachtspunten die we prioriteit geven. Dit plan ligt op school ter inzage. We hebben gekwalificeerde Bedrijfshulpverleners (BHV’ers), die jaarlijks een herhalingscursus volgen.


Namen en adressen
Belangrijke namen en adressen

Stichting Veldvest
Stichting Veldvest
Pastoor Jansenplein 21
5504 BS Veldhoven
040-2531201
info@veldvest.nl
www.veldvest.nl
voorzitter Jos de Mönnink

Externe personen en instanties
GGD Zuidoost-Brabant 
Postbus 810
5700 AV Helmond
Algemeen telefoonnummer: 088 0031 100
E-mail: info@ggdbzo.nl
Website: www.ggdbzo.nl

Schoolarts: Dhr. H. Funcke
van Aelstlaan 24
telefonisch bereikbaar via GGD Brabant Zuidoost: 08800-31422

Inspectie basisonderwijs
Kantoor Eindhoven:    Bezoekadres: Zernikestraat 6
Postadres: Postbus 530    5612 HZ Eindhoven
5600 AM Eindhoven
Telefoon: 040-2197000

Voor informatie en vragen
info@owinsp.nl
www.onderwijsinspectie.nl
Vragen over onderwijs 0800-8051 (gratis)
Klachtmeldingen over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld: meldpunt vertrouwensinspecteurs 0900-1113111 (lokaal tarief)
Op werkdagen bereikbaar van 08.00 -17.00 uur

Secretariaat landelijke Klachtencommissie 
Klachtencommissie V.B.S.
Postbus 95572
2509 CN  ’s Gravenhage
Telefoon: 070-3315252

 
Klachtencommissie V.B.K.O.
Postbus 82324
2508 EH  ’s Gravenhage
Telefoon: 070-3925508

Weer Samen Naar School
Coördinator:  Gijs van Vark
Besturenbureau Kempenland
Pastoor Jansenplein 21
5504 BS Veldhoven
Telefoon: 040- 2531201

PCL (Permanente Commissie Leerlingenzorg)
bezoekadres: Eikenburg 2
5521 HZ Eersel
Telefoon: 0497 515 224


Aanmelding
Op weg naar de basisschool

Al op de peuterspeelzaal is het belangrijk om aandacht te besteden aan taalontwikkeling. Om de aansluiting tussen voorschoolse periode en de kleutergroepen te verbeteren, is er geïnvesteerd in de samenwerking tussen betrokken instanties. Het beleid van Veldvest is erop gericht de inhoudelijke samenwerking te optimaliseren. De doelstelling is om (dreigende) achterstanden van leerlingen op jonge leeftijd aan te pakken.


Aannamebeleid

Indien u op zoek bent naar een school voor uw kind, kunt u contact met ons opnemen. Wij plaatsen bewust geen inschrijfformulier op de website omdat wij er voor kiezen eerst een gesprek met u te hebben over uw kind; we willen graag weten welke onderwijsbehoefte uw kind nodig heeft. Daarnaast willen we graag vertellen wie wij zijn als school en wat onze manier van onderwijsgeven is. Vanzelfsprekend kunt u tijdens het gesprek al uw vragen, aan de hand van de informatie in de schoolgids, stellen. Ook eventuele zorgen met betrekking tot de ontwikkeling van uw kind, kunt u bespreken. Tijdens deze afspraak, die gemaakt wordt op de locatie van uw keuze, volgt ook een korte rondleiding door de school. De officiële aanmelding gebeurt door het invullen en ondertekenen van het inschrijfformulier. Door het formulier op school in te leveren, is uw kind aangemeld. U krijgt een schriftelijke bevestiging van de ontvangst van het inschrijfformulier. Indien van toepassing ontvangt u bijgaand specifieke informatie betreffende de start van een kleuter op onze school. Met betrekking tot aanstaande vierjarige leerlingen geldt, dat wij een kind pas daadwerkelijk op school mogen inschrijven op zijn/ haar vierde verjaardag. 

Indien u besluit om uw kind op school aan te melden, vinden wij het belangrijk om wat meer informatie over het kind te verkrijgen. Met name als er specifieke bijzonderheden te vermelden zijn ten aanzien van de gezondheid, of speciale aandachtspunten in zijn of haar ontwikkeling. Doelstelling hierbij is om vanaf dag één dat uw kind binnen Veldhoven Midden naar school gaat, zo goed mogelijk aandacht en zorg te kunnen bieden.
Indien nodig plannen we hiervoor, nog voor de daadwerkelijke plaatsing, een extra gesprek met u.
Voor leerlingen met een beperking hebben wij een aparte aanmeldingsprocedure. 

We onderscheiden twee soorten instromers: de vierjarigen en kinderen die van een andere basisschool komen. In dat laatste geval nemen we altijd contact op met de andere school op, voordat we een leerling aannemen. Voor de vierjarigen geldt dat zij voor hun vierde verjaardag een aantal dagen mogen komen kijken op de school. De toelating van leerlingen is verder bij wet geregeld.
De scholen van Veldhoven Midden hanteren het uitgangspunt dat ook kinderen die extra zorg nodig hebben, bij ons onvoorwaardelijk geaccepteerd worden.
SBO De Verrekijker hanteert een ander aannamebeleid. Voor meer informatie hierover kunt u vragen naar bij mevrouw Nilgün Akinci. 


Wanneer ontvangt u bericht?

Na de aanmelding ontvangt u, ongeveer 1½ maand voor uw kind vier jaar wordt, schriftelijk bericht over in welke groep, bij welke leerkracht(en), in welk lokaal en op welke locatie uw kind geplaatst is.
Ten aanzien van deze berichtgeving is de volgende informatie nog van belang, afhankelijk van de maand waarin uw kind 4 jaar wordt:
•   als uw kind tussen de zomervakantie en de herfstvakantie 4 jaar wordt, krijgt u bericht vóór de zomervakantie. Uw kind wordt uitgenodigd om op de laatste donderdag van het schooljaar ’s ochtends een uurtje aanwezig te zijn bij de zogenaamde “doorschuifochtend” waarin de groepen in de samenstelling van het volgend schooljaar zitten;
•   als uw kind 4 jaar wordt in de herfstvakantie of in de periode tot aan de kerstvakantie, krijgt u ook voor de zomervakantie bericht over de plaatsing in de groep en bij welke leerkracht(en). De leerkracht neemt het initiatief voor een afspraak om kennis te maken met u en uw kind en met betrekking tot de kijkdagen;
•   kinderen die in de kerstvakantie of in de tweede helft van het schooljaar 4 jaar worden, delen wij per twee maanden in de groepen in. Dit om te kunnen anticiperen op tussentijdse aanmeldingen.
Het tijdstip van berichtgeving is als volgt:
*  voor kinderen die in de kerstvakantie of in januari en februari 4 jaar worden: begin november;
* voor kinderen die in maart en april 4 jaar worden: begin januari;
* voor kinderen die in mei, juni en juli 4 jaar worden: begin maart.


Kennismaken met de leerkracht(en) en opnemen van de kijkdagen

Wanneer u bericht heeft gekregen over de plaatsing van uw kind, neemt de leerkracht uiterlijk vier weken voordat uw kind 4 jaar wordt contact met u op voor een kennismaking met uw kind en met u én om afspraken te maken over de kijkdagen.
Voor kinderen die in de zomervakantie 4 jaar worden, is het niet mogelijk om de kijkdagen op te nemen. Het kennismaken met de leerkracht(en) gebeurt tijdens de doorschuifmiddag en zij mogen bij aanvang van het schooljaar meteen volledig starten.
In de periode tussen dat een kind 3 jaar en 10 maanden is en de vierde verjaardag mogen de kijkdagen opgenomen worden.
Hierin zijn drie varianten te onderscheiden, die per kind afgestemd worden in onderling overleg tussen de ouders en de leerkracht(en). Het gaat om:
•   5 hele dagen;
•   5 aparte ochtenden en 5 aparte middagen;
•   7 ochtenden.
De voorkeur van Veldhoven Midden gaat uit naar de laatste variant en wij adviseren u om de kijkdagen zo dicht mogelijk voorafgaand aan de vierde verjaardag van uw kind op te nemen

 


Uitschrijving van een leerling

Gaat uw kind tussentijds de school verlaten, dan meldt u dit bij de directie van de school.
U ontvangt dan een uitschrijvingsformulier, waarmee u de uitschrijving schriftelijk bevestigt.
De definitieve uitschrijving vindt pas plaats, nadat wij een bewijs van inschrijving hebben
ontvangen van de nieuwe school van uw kind. De school maakt dan de overdrachtsformulieren
voor de andere school in orde en zorgt voor het afsluiten van het dossier. De ouders/
verzorgers mogen altijd het dossier van de overdracht inzien. U ontvangt ook een uitschrijvingsformulier als uw kind naar het voortgezet onderwijs gaat.
Als kinderen verhuizen of om andere redenen naar een andere school gaan, zorgen we voor een optimale overdracht door middel van leerlingdossiers en onderwijskundige rapporten. We hebben bovendien nauw persoonlijk contact met de nieuwe school, zodat het kind op een veilige manier kan overstappen.

 


BSO
De aansluiting tussen onderwijs en kinderopvang

Met ingang van het schooljaar 2007-2008 behoort de aansluiting tussen onderwijs en kinderopvang tot onze verantwoordelijkheid. Wij hebben de opvang voor- en na schooltijd voor kinderen van alle locaties ondergebracht bij Nummereen. Deze organisatie heeft op locatie van Aelstlaan nr 16 twee lokalen ter beschikking waar zij uw kind(eren) na school opvangen.
Ouders van Veldhoven Midden die gebruik wensen te maken van de BSO of hierover nog vragen hebben, kunnen zelf contact opnemen met Nummereen. U kunt tijdens kantooruren bellen naar 0497-582126 of www.nummereen.com raadplegen.


Veldhoven Midden

Sterrenlaan 5
5503 BG Veldhoven

T: 040-25 34 527
E: admin.veldhovenmidden@veldvest.nl

© Veldhoven Midden
Sterrenlaan 5, 5503 BG Veldhoven
Telefoon: 040-25 34 527, E-mail: admin.veldhovenmidden@veldvest.nl