Uitgangspunten

Organisatie
De scholen in Veldhoven Midden

Vanaf het schooljaar 2009-2010 zijn de scholen in Veldhoven Midden veel nadrukkelijker en herkenbaar samen aan het werk met als doel te komen tot  één team en één school.
Naast praktische zaken, zoals de gezamenlijke nieuwsbrief voor ouders, komt dit ook tot uitdrukking in de  organisatie- en overlegstructuur, die gericht is op samenwerking tussen de locaties ten aanzien van actuele inhoudelijke zaken. Hierbij zijn twee uitgangspunten van belang:

 • Horizontale samenwerking tussen het personeel van de groepen 1-2, 3-4, 5-6 en 7-8.
 • De collega’s uit elke bouw, bijvoorbeeld groepen 1-2  werken samen met de collega’s van de andere school. Deze vorm van overleg noemen we bouwoverleg en is schooloverstijgend.
 • Verticale samenwerking: Dit is de samenwerking van de groepen 1 tot en met 8 op de eigen school.

Management

De directie van Veldhoven Midden bestaat uit twee personen: Anouk van den Hurk (directeur) en Nilgün Akinci. Zij geven het strategisch, onderwijskundig en personeelsbeleid vorm op beide locaties. Naast de directie zijn er leermonitoren werkzaam op onze locaties. Zij ondersteunen het proces, gericht op zorg en onderwijsinhoud in de verschillende bouwen.

 


Team Veldhoven-Midden

Het personeel dat nu op EigenWijs en De Verrekijker werkt, wordt beschouwd als het team Veldhoven Midden. De personeelsleden van de diverse locaties kunnen, als de onderwijs leersituatie daarom vraagt, van locatie wisselen. Het managementteam is werkzaam en verantwoordelijk op alle twee de locaties. Dit geldt ook steeds meer voor de overige medewerkers.


Missie/visie
Uw kind op onze school

De missie en de visie bepalen de beleidsrichting  van de school. De missie is leidend voor de dagelijkse onderwijspraktijk in de school. De visie is meer toekomstgericht en beschrijft datgene waar de school naar streeft op wat langere termijn.


Hier staan we voor, onze missie!

Onze missie verwoordt waar we als school voor staan, waar we trots op zijn! Bs EigenWijs is een neutrale school. Dit betekent dat de school geen religieuze of onderwijskundige grondslag heeft. Uiteraard hebben wij wel zorgvuldig nagedacht over hoe we ons als brede school willen profileren en welke uitgangspunten daarbij leidend zijn. Onze school is uniek in Veldhoven vanwege de neutrale identiteit, de bijzondere ligging in de wijk en de diversiteit aan leerlingen. Leerlingen en ouders hebben een diverse achtergrond, religie of levensbeschouwing. Wij zien het als onze verantwoordelijkheid om leerlingen op te leiden tot sociaal competente burgers.

We hebben als school een duidelijke visie op de vormgeving van ons onderwijs,  het stimuleren van de identiteitsontwikkeling van een leerling en onze toekomstige positie in de nieuwe MFA Midden.

Wij zijn een school die:

-          het belangrijk vindt dat leerlingen kennis vergaren op school;

-          het belangrijk vindt om leerlingen te leren zichzelf en elkaar te begrijpen;

-          het belangrijk vindt om leerlingen te leren af te stemmen op hun omgeving en zich daartoe te leren verhouden;

-          het belangrijk vindt om aandacht te hebben voor maatschappelijke betrokkenheid.

Daarom zult u bij ons leerkrachten treffen die:

- de uitgangspunten van opbrengstgericht werken onderschrijven en in de praktijk kunnen brengen;
- reflecteren op zijn/haar eigen praktijk, handelen en vaardigheden;
- altijd open staan voor gesprekken met leerlingen en ouders;
- de ontmoeting organiseren met maatschappelijke partners waarbij het gesprek altijd gericht is op de ontwikkeling van de  leerling.

Hierbij vertrekken we vanuit de volgende kernwaarden:

- Nieuwsgierigheid

- Tolerantie

- Verscheidenheid

- Uniciteit


Hoe krijgt dit vorm en inhoud in de praktijk?

Onze scholen worden onderdeel van de MFA Midden. In de zomer van 2014 zal deze nieuw gebouwde school geopend worden. BsEigenWijs zal samen met SBO de Verrekijker en verschillende  zorgpartners onderdeel worden van deze MFA en vormt een Brede School. De Brede School is een verbreding van het primair onderwijs met diverse diensten en activiteiten in één concept. Een netwerk van diensten en dienstverleners rondom kinderen van 0-16 jaar. Alle ingrediënten grijpen in elkaar, versterken elkaar en worden aangeboden in dagarrangementen. zeer gevarieerd en op maat. Het primair onderwijs vormt altijd het hart van dit netwerk waaraan welzijn, jeugdwerk, zorg, kinderopvang, peuterspeelzaalwerk en culturele en sportieve activiteiten toegevoegd kunnen worden. Het schoolcurriculum geldt als startpunt voor de ontwikkeling van de activiteiten, waardoor binnen- en buitenschools leren met elkaar verbonden worden.  Zoals het er nu naar uitziet, zal in de zomer van 2014 deze nieuw gebouwde school geopend worden.

Op de weg daar naar toe zal er afstemming  gezocht worden  met de toekomstige partners, zodat we vanuit een gezamenlijke visie naar kinderen kijken.


Inrichting onderwijs
Organisatie en vormgeving van het onderwijs algemeen

Het bieden van goed onderwijs en goede zorg aan alle leerlingen. Daar staan de scholen van Veldhoven Midden voor. Kinderen verschillen in talent, tempo en karakter. Dat vinden wij heel normaal. Vanaf het moment dat een kind bij ons op school komt, dagen we hem uit zich verder te ontwikkelen. Onze leerkrachten proberen uit iedere leerling te halen wat er in zit. In dit hoofdstuk vindt u een samenvatting hoe wij onderwijs en zorg vorm geven.


De leerling in beeld

Rapportage
Het afgelopen schooljaar hebben we onderzocht in hoeverre het rapport nog aansloot bij de huidige ontwikkelingen van het onderwijs. Dit onderzoek heeft geleid tot het gaan ontwikkelen van een nieuw rapport. De eerste periode van het nieuwe schooljaar zal de beleidsgroep rapporteren/registreren daarom een nieuw rapport presenteren, dat gebruikt gaat worden op alle drie de scholen.  Ook de invulling van het portfolio zal hierin meegenomen worden.Vanaf groep 3 krijgen de kinderen drie keer per jaar dit rapport mee. Het rapport geeft een beeld van de inzet, werkhouding en vorderingen van uw kind.We blijven investeren in de afstemming van aanbod op leerlingniveau en het in beeld brengen van de ontwikkeling. Leerkrachten weten zich verantwoordelijk voor het in beeld brengen van die ontwikkeling en het volgen van de leerprestaties. Zij voeren structureel gesprekken met collega leerkrachten en de leerlingen om continu een goed beeld te houden. Belangrijk aandachtspunt hierbij is om te weten hoe je kijkt en waarnaar je kijkt.

Rapportbesprekingen + observatiebesprekingen
Na het uitreiken van het eerste, tweede en derde rapport vinden er gesprekken plaats met de ouders. Uw kind krijgt het rapport enkele dagen eerder mee naar huis, zodat de ouders rustig de tijd hebben dit te bekijken en met vragen en opmerkingen naar het gesprek kunnen komen. Ook over het derde rapport kan gesproken worden. Ouders die over het derde rapport met de leerkracht willen spreken, krijgen daar ruimschoots de gelegenheid voor.In groep 1 t/m 8 wordt de observatiebrochure gebruikt als praatpapier bij de ouderavonden.

Het Cito-leerlingvolgsysteem (LVS)
Het systeem begint bij de kleuterjaren en volgt de leerling tot en met groep 8. Omdat de toetsen zijn afgenomen bij een grote groep leerlingen in het hele land, zijn er standaardscores tot stand gekomen. Die maken het mogelijk de leerling daarmee te vergelijken. Het voordeel daarvan is dat je een maatstaf hebt voor het beoordelen van de vorderingen.Het leerlingvolgsysteem bestaat uit toetspakketten. Wij gebruiken de toetsen voor Taal (Taal voor kleuters, Spelling), Lezen (Technisch en Begrijpend lezen) en Rekenen (Ordenen, Getallen en Bewerkingen, Meten, Tijd en Geld).

Als voorbeeld nemen we het pakket rekenen. De toets wordt door de leerkracht nagekeken en volgens een bepaalde procedure omgezet in een schaalscore. Die score kan weergegeven worden in een tabel of grafiek: het Leerlingrapport. Wij maken vooral gebruik van de tabel. Deze maakt het interpreteren van de score eenvoudig. Op het Leerlingrapport staat de datum waarop de toets is afgenomen, de jaargroep, het soort toets M=Medio of E=Eind van het jaar, de toetsscore-, de schaalscore interval en het niveau (A tot en met E).

Niveau A: Goed tot zeer goed
(±25% hoogst scorende leerlingen)
Niveau B: Ruim voldoende tot goed
(±25% net boven het landelijk gemiddelde scorende leerlingen)
Niveau C: Matig tot voldoende
(±25% net onder het landelijk gemiddelde scorende leerlingen)
Niveau D: Zwak tot matig
(±15% ruim onder het landelijk gemiddelde scorende leerlingen)
Niveau E: Zeer zwak tot zwak
(±10% laagst scorende leerlingen).

Actie op toetsresultaten
De toetsgegevens van het Cito Leerlingvolgsysteem kunnen helpen om het niveau van de leerling te bepalen in vergelijking met het landelijk gemiddelde. Door de toetsgegevens te analyseren, kan de leerkracht eventuele leerachterstand en/of een leerstoornis signaleren om vervolgens passende ondersteuning te bieden. De ondersteuning kan variëren van een tijdelijk handelingsplan tot het volgen van een individuele leerlijn op een bepaald vakgebied en vindt zoveel mogelijk in de groep plaats.

Cito Eindtoets groep 8
Van de Eindtoets Basisonderwijs verschijnt jaarlijks een nieuwe versie. De Eindtoets is een onafhankelijk onderzoek naar de vorderingen van leerlingen aan het einde van de basisschool. De resultaten van de Eindtoets ondersteunen een leerkracht, de ouders en de leerling bij de keuze van Voortgezet Onderwijs.

Niveautoets
De Niveautoets is bestemd voor leerlingen met een leerachterstand van tenminste anderhalf jaar over vrijwel de gehele linie. Het betreft leerlingen die vrijwel zeker in aanmerking komen voor het praktijk- of het leerwegondersteunend onderwijs. De Niveautoets wordt op de computer gemaakt. De toets bevat dezelfde onderdelen en hetzelfde aantal opgaven als de reguliere, papieren Eindtoets. De opgaven van de Niveautoets zijn echter aangepast aan het niveau van leerlingen met een grote leerachterstand. Ook bij ons op school krijgen leerlingen de gelegenheid, na overleg met ouders, deel te nemen aan de niveautoets.


Leerlingenzorg Veldhoven-Midden

De verantwoordelijkheid voor de leerlingenzorg voor Veldhoven Midden is onder gebracht bij het Zorgteam. In het afgelopen schooljaar is gewerkt aan de volgende doelen:

 • Het zorg dragen voor alle rugzakleerlingen van REC IV. Zie Regeling LeerlingGebonden Financiering.
 • Het verder ontwikkelen van een zorgroute, gericht op Veldhoven-Midden.
 • Aandacht besteden aan communicatie richting alle betrokkenen.
 • Het werken met groepsplannen; deze spelen een  centrale rol.
 • Het ontwikkelen van beleid t.a.v. het vaststellen van ontwikkelingsperspectieven van kinderen.

De school probeert bovenstaande doelen op de eerste plaats waar te maken door het geven van goed onderwijs. Het handelen van de leerkracht staat daarbij centraal. De deskundigheid van de leerkracht wordt versterkt door begeleiding te bieden binnen de groep. De expertise van het onderwijsondersteunende personeel wordt ingezet om de leerkracht toe te rusten en om de leerkracht binnen de groep te begeleiden.

Groepsbespreking
Met het historische overzicht volgen we alle kinderen binnen de groep. Aan de hand van de CITO- en methodegebonden toetsen registreren we de vorderingen van leerlingen.
Drie keer per jaar plannen we voor alle groepen een groepsbespreking, waarin we het door de leerkracht opgestelde groepsplan bespreken. Aan deze besprekingen nemen ook leden van het onderwijsondersteunende personeel deel. Aandachtspunten tijdens de groepsbespreking:

 • Het volgen van de totale ontwikkeling van ieder kind.
 • Begeleiding van de groepsleerkracht met betrekking rond de opzet en uitvoering van het groepsplan.
 • Het formuleren van hulpvragen.
 • Het vastleggen van actiepunten en afspraken.

Het groepsplan is regelmatig onderwerp van gesprek in de bouwvergaderingen of tussen leerkrachten onderling. In het groepsplan plannen we het onderwijsaanbod voor de groep voor een bepaalde periode (8-10 weken).

In het groepsplan staat duidelijk geformuleerd aan welke instructie- en ondersteuningsbehoeften van individuele kinderen we moeten voldoen. De bespreking van het groepsplan leidt tot samenwerken van leerkrachten en het gebruik maken van elkaars deskundigheid. Deze samenwerking zal ook leiden tot het uitwisselen van kinderen voor bepaalde vakken bijvoorbeeld i.v.m. leesinstructie. De samenwerking zal ook leiden tot een gezamenlijk aanbod voor bijvoorbeeld expressievakken en projecten.

Naast deze groepsbesprekingen vinden drie keer per jaar vervolggesprekken plaats. Hierbij vormt het groepsplan steeds het uitgangspunt. Onderwijsondersteunend personeel kan op afroep deelnemen aan deze besprekingen. N.a.v. de bespreking van het groepsplan kan een leerlingbespreking gepland worden. Per leerlingbespreking bepalen we,  wie voor deze bespreking worden uitgenodigd. Vooraf informeren we ouders over de bespreking en we nodigen hen indien nodig uit om de bijeenkomst bij te wonen. Ouders worden altijd geïnformeerd over de opbrengsten van de leerlingbespreking.

Permanente Commissie Leerlingenzorg
Ons land is onderverdeeld in een groot aantal regio’s die samenwerkingsverbanden vormen. In onze regio horen alle basisscholen en speciale school voor basisonderwijs De Verrekijker bij het samenwerkingsverband Veldhoven. Deze scholen hebben gezamenlijk een Zorgplan opgesteld. Hierin staan onder andere de stappen die genomen kunnen worden om voor alle leerlingen passend onderwijs te verzorgen. Als het effect van de inspanningen van de betreffende basisschool niet voldoende is, moet een andere oplossing gevonden worden. Het gaat dan veelal om kinderen waarbij de totale ontwikkeling stagneert. Dit uit zich op verschillende manieren:

 • Kinderen gaan niet meer met plezier naar school.
 • Kinderen zijn hun zelfvertrouwen kwijt.
 • Het leerproces stagneert.
 • Belemmeringen in zelfstandigheid en werkhouding.
 • Er is sprake van sociaal-emotionele problematiek.
 • De kinderen verliezen de aansluiting bij andere kinderen binnen de groep.
 • Het leren is voor kinderen geen uitdaging meer.

Het bovenstaande levert voor elk kind een ander beeld op. Er is bijna altijd sprake van een combinatie van factoren en niet louter van leerproblemen.

PCL
Ouders kunnen in dat geval besluiten om hun kind aan te melden bij de PCL. De PCL is een zelfstandige en door de wet vereiste commissie van een samenwerkingsverband. Deze bepaalt n.a.v. schriftelijke aanmelding door de ouders, of plaatsing van hun kind op een andere basisschool of binnen het speciaal basisonderwijs noodzakelijk is. De PCL vraagt, als dat niet is bijgevoegd, bij de basisschool het onderwijskundige rapport op. De basisschool is verplicht dit op te stellen. Het onderwijskundige rapport bevat allerlei (ontwikkelings-)gegevens over het  kind en maakt duidelijk wat de school gedaan heeft om het kind te helpen. Ouders hebben recht op inzage in dat rapport. Ouders kunnen in het rapport ook hun  eigen mening weergeven en andere informatie toevoegen. Na ook ouders en school gehoord te hebben, neemt de PCL een weloverwogen besluit. Als dat afwijkt van datgene wat gevraagd is, worden de ouders eerst uitgenodigd voor een gesprek.

De PCL kan beslissen dat het kind in aanmerking komt voor de speciale school voor basisonderwijs De Verrekijker. In dat geval moeten de ouders  zelf hun kind aanmelden met de beschikking die ze  van de PCL hebben  gekregen. De Verrekijker beslist of hun  kind daadwerkelijk wordt toegelaten. Ook bekijkt De Verrekijker jaarlijks of terugplaatsing naar het reguliere basisonderwijs haalbaar is. Voorzitter van de PCL regio Veldhoven is Theo Walraven, tevens voorzitter van het Zorgteam Veldhoven Midden.


Inspectie promotie aanpak taalonderwijs 2011

Voormalige Jan Ligthartschool (Nu EigenWijs) over een andere boeg.

In 2008 beoordeelt de inspectie de Jan Ligthartschool als zeer zwak. De school gooit het roer flink om: leerlingen krijgen weer instructie in de eigen groep, er komt een ander differentatiemodel, een nieuwe taalmethode en personal coaches. En met resultaat: in 2010 krijgt de Jan Ligthartschool een basisarrangement.

http://www.youtube.com/embed/M9C4TF7kLtU


Veldhoven Midden

Sterrenlaan 5
5503 BG Veldhoven

T: 040-25 34 527
E: admin.veldhovenmidden@veldvest.nl

© Veldhoven Midden
Sterrenlaan 5, 5503 BG Veldhoven
Telefoon: 040-25 34 527, E-mail: admin.veldhovenmidden@veldvest.nl